เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
สำหรับนักเรียน (3312)
ตารางเรียน (9056)
ข่าวสารวิชาทหาร (2572)
สวัสดิการนักศึกษา (3100175)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2493)
เว็บมหาวิทยาลัย (4178)
เว็บคณะ วทอ. (6360)
คลังข้อสอบ (12558)
หอพักนักศึกษา (4117)
สำนักหอสมุดกลาง (816)
รอบรู้กฏจราจร (1080)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5593)
ระบบตัดเกรด (8237)
งานทะเบียนนักศึกษา (3105)
คลังรูปภาพ (1208)
งานบริการสุขภาพ (782)
แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (927)
หลักสูตรการศึกษา (5447)
--------------------- (1229)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (753)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2390)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1681)
ข่าวสาร/ทุนวิจัย (1047)
บทเรียนออนไลน์ (1597)
คู่มือนักศึกษา (1499)
ศูนย์สะเต็มศึกษา (0)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
7/27/2022
8
611419
3906
1
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
ประวัติเทคนิคไทย-เยอรมัน

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

71-p1

ก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น

“โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย-เยอรมัน)

เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและประสบการณ์จริงในโรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

50-p1 52-p149-p1 43-p1

ปี พ.ศ. 2507 โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ   ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.วส.)  รวม  8 สาขาวิชา 45-p1 59-p1 ปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ  วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  และวิทยาลัยโทรคมนาคม นนทบุรี ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า” ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต  โดยแต่ละวิทยาเขต  มีนามตามสถานที่ตั้งต่อท้ายนามพระราชทาน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ   จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็น  “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ”  และเพื่อให้การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งเป็นคณะแรกของสถาบันให้บรรลุผล    วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเดิม    จึงได้รวมเข้าเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะ  วิศวกรรมศาสตร์   ในนาม   “ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”   ปี พ.ศ. 2523 ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็น   “วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม”   จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ป.วส.)  รวม  25 สาขาวิชา   ปี พ.ศ. 2524 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) เป็นหลักสูตร   “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์”   ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย   เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มี 3 สาขาวิชาได้แก่
  • สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเครื่องกล
  • สาขาโยธา
untitled ปี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งเป็นการเติมเต็มให้กับนักศึกษาได้พัฒนาเต็มศักยภาพด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ   วิทยาลัยจึงได้จัดโครงการการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ  (English  Program)   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อีก 1 สาขา
.......................หมวด ข้อมูลโรงเรียน
เทคนิคไทย-เยอรมันในอดีต
คลังรูปภาพ

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111