เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
สำหรับนักเรียน (3312)
ตารางเรียน (9056)
ข่าวสารวิชาทหาร (2572)
สวัสดิการนักศึกษา (3100175)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2493)
เว็บมหาวิทยาลัย (4178)
เว็บคณะ วทอ. (6360)
คลังข้อสอบ (12558)
หอพักนักศึกษา (4117)
สำนักหอสมุดกลาง (816)
รอบรู้กฏจราจร (1080)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5593)
ระบบตัดเกรด (8237)
งานทะเบียนนักศึกษา (3105)
คลังรูปภาพ (1208)
งานบริการสุขภาพ (782)
แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (927)
หลักสูตรการศึกษา (5447)
--------------------- (1229)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (753)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2390)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1681)
ข่าวสาร/ทุนวิจัย (1047)
บทเรียนออนไลน์ (1597)
คู่มือนักศึกษา (1499)
ศูนย์สะเต็มศึกษา (0)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
7/27/2022
91
611388
3906
2
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

อาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
นิยามอาชีพ

ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำและควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้า วิธีการทดสอบไฟฟ้า และวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้และการบำรุงรักษา การพัฒนาและแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ : เตรียมแผนงาน รายงานปฏิบัติงาน ภาพสเกตซ์ รูปแบบ แผนภาพ ข้อมูล รายงาน และรายละเอียด ต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงาน ใช้มือหรือเครื่องมือประกอบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ใช้งาน ปรับ ทำบันทึก ดูแล แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซ่อม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ทำงานเพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกัน รวมทั้งทำงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะของงานที่ทำ
ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ทฤษฎี อิเล็กทรอนิกส์หลักของวงจรไฟฟ้า วิธีการทดสอบ ไฟฟ้า คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมและวิชาการที่เกี่ยวข้องกันมาใช้ในการผลิตการ ก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ และการบำรุงรักษา การพัฒนา การแก้ไข เปลี่ยนแปลง การซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบต่างๆ
ทำงานติดตั้ง ซ่อมบำรุง ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และในงานอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคไฟฟ้าจะปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร ในการออกแบบ เขียนแบบติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม อาจควบคุมช่างและคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง การติดตั้ง และการซ่อมระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคไฟฟ้ามีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น
2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดกระแส เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

สภาพการจ้างงาน

ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความชำนาญและสถานประกอบกิจการในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา ราชการ เอกชน
วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000 - 4,500 6,000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5,260 6,000 - 6,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6,490 6,500 - 7,500

อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอาจได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการใน รูปต่างๆ
เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

สภาพการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทำงานทั้งในและนอกสถานที่ ทำงานในการตรวจ ซ่อม และบริการระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรมสภาพการทำงานหนักปานกลางต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน เสียง กลิ่นของสารเคมี ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพังต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและบางครั้งต้องทำงานเกินเวลา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของช่างเทคนิคไฟฟ้า
- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทำงานในระดับช่างเทคนิค
- มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้ง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมต่อไปนี้ : ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกล ไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถเข้าทำงานในระดับช่างฝีมือแรงงาน หรือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (งานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกลไฟฟ้า งานช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่ งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ) ในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือสาขาวิชาไฟฟ้าในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถเข้าทำงานในระดับช่างเทคนิค สำหรับแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.) 10 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 12 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 70% ความรู้ความสามารถที่รับการฝึกจะได้รับจากการฝึก ได้แก่ ไฟฟ้าโรงงาน เครื่องมือทดสอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล และ ไมโครโปรเซสเซอร์ เครื่องจ่ายไฟ และเครื่องควบคุมระบบควบคุมเรียงลำดับความปลอดภัยในการทำงานและโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าทำงานในระดับช่างฝีมือ

โอกาสในการมีงานทำ
ช่างเทคนิคไฟฟ้า สามารถเลือกทำงานได้ทั้งประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ หรือรับราชการ เช่น กรม โยธาธิการ กรมทางหลวง หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคการประปานครหลวง หรือภูมิภาคหรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ
เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ วงการธุรกิจทั้งทางด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด อาชีพช่างเทคนิคไฟฟ้าจึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้นเงินเดือนและตำแหน่งตามกฎระเบียบที่วางไว้ ส่วนงานเอกชนนั้นเมื่อระยะเวลาการทำงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีความสามารถและชำนาญงานก็จะได้เลื่อนตำแหน่งงานและเงินเดือนสูงขึ้นตามความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถหารายได้พิเศษโดยรับติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม
มีพื้นฐานอาชีพนี้สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือใน สพร. อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการมาก เนื่องจากกระบวนการทำงาน และ กระบวนการผลิตจะเปลี่ยนไปในทางการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งต้องใช้การควบคุมที่แน่นอนและแม่นยำจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยในการควบคุม
ผู้ประกอบอาชีพนี้หากต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพจะสามารถศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะในอาชีพในตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาจจะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาไฟฟ้าหลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรีผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้วุฒิปริญญาตรีหรืออาจจะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีจะทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไปหรือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่องในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่อง

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงานขาย ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างซ่อมวิทยุ ช่างซ่อมโทรทัศน์ หัวหน้าควบคุมการทำงาน พนักงานควบคุมการทำงานเครื่องจักร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ
สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

 

 


รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          67 หน่วยกิจ

  .  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                         24                           หน่วยกิต  
392131 ฟิสิกส์ 1  (Physics I) 2 (2-1-4)
392132 ฟิสิกส์ 2  (Physics II) 2 (2-1-4)
392133 ฟิสิกส์ 3  (Physics III) 2 (2-1-4)
392134 ฟิสิกส์ 4  (Physics IV) 2 (2-0-4)
392135 ฟิสิกส์ 5  (Physics V) 2 (2-0-4)
392136 ฟิสิกส์ 6  (Physics VI) 2 (2-0-4)
392151 เคมี 1  (Chemistry I) 2 (2-0-4)
392152 เคมี 2  (Chemistry II) 2 (2-0-4)
392153 เคมี 3  (Chemistry III) 2 (2-0-4)
392154 เคมี 4  (Chemistry IV) 2 (2-0-4)
392155 เคมี 5  (Chemistry V) 2 (2-0-4)
392156 เคมี 6  (Chemistry VI) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                         18                           หน่วยกิต  
394171 คณิตศาสตร์ 1  (Mathematics I) 3 (3-0-6)
394172 คณิตศาสตร์ 2  (Mathematics II) 3 (3-0-6)
394173 คณิตศาสตร์ 3  (Mathematics III) 3 (3-0-6)
394174 คณิตศาสตร์ 4  (Mathematics IV) 3 (3-0-6)
394175 คณิตศาสตร์ 5  (Mathematics V) 3 (3-0-6)
394176 คณิตศาสตร์ 6  (Mathematics VI) 3 (3-0-6)
  .  กลุ่มวิชาภาษา                                                      18                           หน่วยกิต  
393141 ภาษาอังกฤษ 1  (English I) 2 (2-0-4)
393142 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4)
393143 ภาษาอังกฤษ 3  (English III) 2 (2-0-4)
393144 ภาษาอังกฤษ 4  (English IV) 2 (2-1-4)
393145 ภาษาอังกฤษ 5  (English V) 2 (2-0-4)
393146 ภาษาอังกฤษ 6  (English VI) 2 (2-1-4)
393161 ภาษาไทย 1  (Thai I) 2 (2-0-4)
393162 ภาษาไทย 2  (Thai II) 2 (2-0-4)
393163 ภาษาไทย 3  (Thai III) 2 (2-0-4)
  .  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6                              หน่วยกิต  
395181 สังคมศึกษา 1  (Social Study I) 2 (2-0-4)
395182 สังคมศึกษา 2  (Social Study II) 2 (2-0-4)
395183 สังคมศึกษา 3  (Social Study III) 2 (2-0-4)
 

จ.  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                               1                              หน่วยกิต

 
396121 พลศึกษา  (Physical Education)       1 (0-2-1)
  17.3.2    หมวดวิชาเฉพาะ                                  64                หน่วยกิต .  กลุ่มวิชาทฤษฎี                                                     30                           หน่วยกิต
340151 วัสดุไฟฟ้าและการคำนวณ  (Electrical Materials and Calculation) 2 (2-0-4)
340152 เครื่องมือวัดไฟฟ้า  (Electrical Measuring Instruments ) 2 (2-0-4)
341151 วงจรไฟฟ้า 1  (Electric Circuits  I) 2 (2-0-4)
341152 วงจรไฟฟ้า 2  (Electric Circuits  II) 2 (2-0-4)
341153 เครื่องจักรไฟฟ้า 1  (Electrical Machines  I) 2 (2-0-4)
341154 เครื่องจักรไฟฟ้า 2  (Electrical Machines  II) 2 (2-0-4)
343156 วิทยาการก้าวหน้าไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (Selected Topics in Electrics-Electronics) 2 (2-0-4)
  343157 343158     350151 หุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robot) การจำลองการทำงานสำหรับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคอมพิวเตอร์ (Computer - aided Simulation for Electrical and Electronic Circuits) วงจรดิจิตอล 1  (Digital Circuits I)       2 (2-0-4)*   2 (2-0-4)*   2 (2-0-4)
350152 วงจรดิจิตอล 2  (Digital Circuits II) 2 (2-0-4)
353152 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1  (Electronic  Circuits  I) 2 (2-0-4)
353153 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2  (Electronic  Circuits  II) 2 (2-0-4)
353155 เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม (Communication  Technology) 2 (2-0-4)
353156 ไมโครโปรเซสเซอร์  (Microprocessor) 2 (2-0-4)
              .  กลุ่มวิชาปฏิบัติงาน                                            24                           หน่วยกิต  

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
312113 ปฏิบัติงานโลหะเบื้องต้น  (Basic Metal Work Practice) 2 (0-6-2)
341111 ปฏิบัติงานเดินสายภายในอาคาร  (Interior Wiring Practice) 2 (0-6-2)
341112 ปฏิบัติงานเครื่องจักรไฟฟ้า  (Electrical Machine Practice) 2 (0-6-2)
341113 ปฏิบัติงานควบคุมมอเตอร์  (Motor Control Practice) 2 (0-6-2)
341121 ปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  (DC Circuits Practice) 2 (0-6-2)
341122 ปฏิบัติงานวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC Circuits Practice) 2 (0-6-2)
341123 ปฏิบัติงานวงจรเครื่องจักรไฟฟ้า(Electrical Machine Circuits Practice) 2 (0-6-2)
341124 ปฏิบัติงานเครื่องมือวัดไฟฟ้า  (Electrical Measuring Instrument Practice) 2 (0-6-2)
353111 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Practice) 2 (0-6-2)
353113 ปฏิบัติงานไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Practice) 2 (0-6-2)
353121 ปฏิบัติงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Circuits Practice) 2 (0-6-2)
353122 ปฏิบัติงานวงจรดิจิตอล  (Digital Circuits Practice) 2 (0-6-2)
  .  กลุ่มวิชางานประลอง                                         10                           หน่วยกิต  

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
311131 เขียนแบบเครื่องกล 1  (Mechanical  Drawing I) 2 (1-2-3)
341131 เขียนแบบไฟฟ้า 1  (Electrical Drawing  I) 2 (1-2-3)
341132 เขียนแบบไฟฟ้า 2  (Electrical Drawing  II) 2 (1-2-3)
350142 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming) 2 (1-3-3)
353131 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์  (Electronics Drawing) 2 (1-2-3)
.......................หมวด หลักสูตร
สาขาเครื่องกล
สาขาโยธา

-> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111