เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2)
ค้นหา :

หน้าแรก การสมัครเรียน การแต่งกาย ติดต่อโรงเรียน
เมนูหลัก
ดัชนีรวม
ข้อมูลโรงเรียน (3)
หลักสูตร (3)
บริการนักเรียน (8)
Linkหน่วยงาน
สำหรับนักเรียน (3312)
ตารางเรียน (9056)
ข่าวสารวิชาทหาร (2572)
สวัสดิการนักศึกษา (3100175)
กองทุนเพื่อการศึกษา (2493)
เว็บมหาวิทยาลัย (4178)
เว็บคณะ วทอ. (6360)
คลังข้อสอบ (12558)
หอพักนักศึกษา (4117)
สำนักหอสมุดกลาง (816)
รอบรู้กฏจราจร (1080)
ทะเบียนทะเบียน-เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนตอนวิชา (5593)
ระบบตัดเกรด (8237)
งานทะเบียนนักศึกษา (3105)
คลังรูปภาพ (1208)
งานบริการสุขภาพ (782)
แชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (927)
หลักสูตรการศึกษา (5447)
--------------------- (1229)
ThaiLISห้องสมุดประเทศไทย (753)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (2390)
ประกาศมหาวิทยาลัย (1681)
ข่าวสาร/ทุนวิจัย (1047)
บทเรียนออนไลน์ (1597)
คู่มือนักศึกษา (1499)
ศูนย์สะเต็มศึกษา (0)
เข้าระบบ
UserName :
Password :
สถิติเว็บ
เริ่มต้น
ปรับปรุง
วันนี้
ทั้งหมด
สูงสุด
ผู้ออนไลน์
15/5/2008
7/27/2022
101
611398
3906
8
สาขาโยธา

เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
สาขาโยธา
สาขาที่เปิดสอน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาโยธา (โปรแกรมภาษาไทย))
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(สาขาวิชาโยธา (โปรแกรมภาษาอังกฤษ EP))


  อาชีพทางสายโยธา และศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมโยธา<<

  บุคลิกภาพของผู้เรียน ช่างคิด ชอบประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งต่างๆ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม .ชอบคำนวณ การวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ มีลักษณะความเป็นผู้นำ .ความสามารถวางแผน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยึดมั่นในหลักเหตุและผล

  สาขาวิศวกรรมโยธา สร้างวิศวกรที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุม งานในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นงานที่มีผล กระทบต่อสังคมสูง ครอบคลุมความรู้หลายแขนง อาทิเช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และรวมถึง การบริหารงานก่อสร้าง

  โอกาสทางวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาหนึ่งในงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งผู้จะทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสอบผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกร อาชีพที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้วิศวกรโยธา มีทั้งงานในภาครัฐและเอกชน เช่นการเป็นผู้ออกแบบ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเป็นผู้ตรวจสอบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานในสาขาวิศวกรรมโยธามีแขนงย่อยลงไปอีกหลายแขนง ประกอบด้วย
  แขนงวิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering)
  แขนงการบริหารงานก่อสร้าง (construction management)
  แขนงวิศวกรรมปฐพี (soil engineering หรือ geotechnical engineering)
  แขนงวิศวกรรมแหล่งน้ำ (water resource engineering) หรือวิศวกรรมชลประทาน (irrigation engineering)
  แขนงวิศวกรรมขนส่ง (transpotation engineering)
  แขนงวิศวกรรมสำรวจ (survey engineering)
  แขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (environmental engineering)
  ดังนั้น วิศวกรโยธามีโอกาสเลือกเข้าไปทำงานอยู่ในส่วนงานต่างๆที่หลากหลายไม่จำกัดแค่งานก่อสร้างเท่านั้น ถือได้ว่าโอกาสในการทำงานจริงแล้วมีไม่น้อย เพียงแต่ผู้เรียนทางสาขานี้ต้องแสวงหาความรู้และติดตามข่าวสารต่อเนื่องเปิดโอกาสของตนเองให้กว้างขึ้น

  หน่วยงานที่ต้องการวิศวกรโยธาในงานหลัก:
  ภาครัฐ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหน่วยงานในส่วนการปกครองท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล เป็นต้น รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท. เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหรือหน่วยงานบริการทางเทคนิค เช่น งานสนับสนุนการขาย งานบริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  โอกาสทางการศึกษา หรือ โอกาสในการทำงาน วิศวกรงานระบบในโรงงานและอาคาร ทั้งในฐานะผู้ออกแบบควบคุมการติดตั้ง หรือ บริหารการใช้งาน ในระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิศวกรสนามในโครงการการก่อสร้างหรือผู้ออกแบบ โครงสร้างอาคาร ระบบขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของเมือง วิศวกรควบคุมออกแบบและบริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจวิศวกรรมอื่น ๆ ผู้ออกแบบ หรือ บริหารควบคุมการใช้งาน เครื่องจักรอุปกรณ์ เช่น ยานยนต์ เครื่องจักรการผลิต ระบบอาคารสถาน ฯลฯ นอกจากการเป็นวิศวกรในสาขาต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว พื้นฐานทางด้าน วิศวกรรมยังสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม รวมถึงตำแหน่งงานอื่น ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

  >> มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน <<


  รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต

              หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   67  หน่วยกิต

    .  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                         24                           หน่วยกิต  
  392131 ฟิสิกส์ 1  (Physics I) 2 (2-1-4)
  392132 ฟิสิกส์ 2  (Physics II) 2 (2-1-4)
  392133 ฟิสิกส์ 3  (Physics III) 2 (2-1-4)
  392134 ฟิสิกส์ 4  (Physics IV) 2 (2-0-4)
  392135 ฟิสิกส์ 5  (Physics V) 2 (2-0-4)
  392136 ฟิสิกส์ 6  (Physics VI) 2 (2-0-4)
  392151 เคมี 1    (Chemistry I) 2 (2-0-4)
  392152 เคมี 2    (Chemistry II) 2 (2-0-4)
  392153 เคมี 3    (Chemistry III) 2 (2-0-4)
  392154 เคมี 4    (Chemistry IV) 2 (2-0-4)
  392155 เคมี 5    (Chemistry V) 2 (2-0-4)
  392156 เคมี 6    (Chemistry VI) 2 (2-0-4)
    .  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์                                         18                           หน่วยกิต  
  394171 คณิตศาสตร์ 1  (Mathematics I) 3 (3-0-6)
  394172 คณิตศาสตร์ 2  (Mathematics II) 3 (3-0-6)
  394173 คณิตศาสตร์ 3  (Mathematics III) 3 (3-0-6)
  394174 คณิตศาสตร์ 4  (Mathematics IV) 3 (3-0-6)
  394175 คณิตศาสตร์ 5  (Mathematics V) 3 (3-0-6)
  394176 คณิตศาสตร์ 6  (Mathematics VI) 3 (3-0-6)
    .  กลุ่มวิชาภาษา                                                      18                           หน่วยกิต  
  393141 ภาษาอังกฤษ 1  (English I) 2 (2-0-4)
  393142 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4)
  393143 ภาษาอังกฤษ 3  (English III) 2 (2-0-4)
  393144 ภาษาอังกฤษ 4  (English IV) 2 (2-1-4)
  393145 ภาษาอังกฤษ 5  (English V) 2 (2-0-4)
  393146 ภาษาอังกฤษ 6  (English VI) 2 (2-1-4)
  393161 ภาษาไทย 1     (Thai I) 2 (2-0-4)
  393162 ภาษาไทย 2     (Thai II) 2 (2-0-4)
  393163 ภาษาไทย 3     (Thai III) 2 (2-0-4)
    .  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                          6                              หน่วยกิต  
  395181 สังคมศึกษา 1  (Social Study I) 2 (2-0-4)
  395182 สังคมศึกษา 2  (Social Study II) 2 (2-0-4)
  395183 สังคมศึกษา 3  (Social Study III) 2 (2-0-4)
   

  จ.  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                               1                              หน่วยกิต

   
  396121 พลศึกษา  (Physical Education) 1 (0-2-1)
   
    หมวดวิชาเฉพาะ                                                  64                             หน่วยกิต
                            ก.  กลุ่มวิชาทฤษฎี                                     26                           หน่วยกิต  
  341161 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม   (Industrial Electricity) 2 (2-0-4)
  370151 วัสดุก่อสร้างและงานไม้ 1 (Construction and Woodworking Materials I) 2 (2-0-4)
  370152 วัสดุก่อสร้างและงานไม้ 2 (Construction and Woodworking Materials II) 2 (2-0-4)
  370159 การประมาณราคา (Cost  Estimation) 2 (2-0-4)
  371151 เทคนิคก่อสร้าง 1 (Construction Techniques I) 2 (2-0-4)
  371152 เทคนิคก่อสร้าง 2 (Construction Techniques II) 2 (2-1-4)
  371153 เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete  Technology) 2 (2-0-4)
  371154 งานระบบท่อและความปลอดภัย (Plumbing and Safety System) 2 (2-0-4)
  371155 โครงสร้างเบื้องต้น (Basic Structures) 2 (2-0-4)
  371156 สำรวจ (Surveying) 2 (2-0-4)
  371157 กฎหมายก่อสร้าง (Construction Law) 2 (2-0-4)*
  371158 อุปกรณ์อาคาร (Building Equipment) 2 (2-0-4)*
  362250 เครื่องจักรกลงานไม้  (Woodworking Machinery) 2 (2-0-4)
                      ข.  กลุ่มวิชาปฏิบัติงาน                            22                                         หน่วยกิต  
  312113 ปฏิบัติงานโลหะเบื้องต้น (Basic Metal Work Practice) 2 (0-6-2)
  371111 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 1 (Construction Practice I) 2 (0-6-2)
  371112 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 2 (Construction Practice II) 2 (0-6-2)
  371113 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 3 (Construction Practice III) 2 (0-6-2)
  371115 ปฎิบัติงานท่อและระบบสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary Practice) 2 (1-3-3)
  371121 ปฏิบัติงานสำรวจ (Surveying Practice) 2 (0-6-2)
  362101 ปฏิบัติงานพื้นฐานงานไม้ (Basic Woodworking  Practice) 2 (0-6-2)
  362202 ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้ 1 (Woodworking Machinery Practice I) 2 (0-6-2)
  362203 ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้ 2 (Woodworking Machinery Practice II) 2 (0-6-2)
  362304 ปฏิบัติงานไม้ 1 (Woodworking  Practice I) 2 (0-6-2)
  362305 ปฏิบัติงานไม้ 2 (Woodworking  Practice II) 2 (0-6-2)
                               ค.  กลุ่มวิชางานประลอง                         16                          หน่วยกิต  
  350143 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming) 2 (1-2-3)
  370131 เขียนแบบโยธา 1 (Civil Construction  Drawing I) 2 (1-2-3)
  370132 เขียนแบบโยธา 2 (Civil Construction  Drawing II) 2 (1-2-3)
  370133 เขียนแบบโยธา 3 (Civil Construction  Drawing III) 2 (1-2-3)
  370134 เขียนแบบโยธา 4 (Civil Construction  Drawing IV) 2 (1-2-3)
  370135 เขียนแบบงานก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 (1-3-3)
  (Basic CAD for Construction Work)
  362120 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น (Fundamental Art Composition) 2 (1-2-3)
  370136 ออกแบบสถาปัตย์เบื้องต้น (Fundamental Architecture Design) 2 (1-2-3)
 • .......................  หมวด หลักสูตร
  สาขาเครื่องกล
  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

  -> คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์ -> คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ -> วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -> คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม -> บัณฑิตวิทยาลัย -> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -> คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ -> บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน -> คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม -> คณะอุตสาหกรรมเกษตร -> คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ -> คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี -> คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม -> คณะบริหารธุรกิจ -> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) -> กองบริการการศึกษา -> กองกิจการนักศึกษา -> กยศ. กรอ. ทุนการศึกษา มจพ. -> หอพักนักศึกษา มจพ. -> สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) -> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา -> สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

  Copyright © เตรียมวิศวะพระนครเหนือ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (อาคาร90 ชั้น2) All Rights Reserved.
  ติดต่อสอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6115, 6109, 6111